می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران

گورخر راه راه

[audio:http://mitavanam.ir/wp-content/uploads/2013/01/gore-khar-rah-rah.mp3]

از گورخری پرسیدم: تو سفیدی راه راه سیاه داری؟ یا اینکه سیاهی راه راه سفید داری؟

گورخر به جای جواب دادن پرسید: تو خوبی فقط عادت های بد داری؟ یا اینکه بدی و چند تا عادت خوب داری؟
ساکتی بعضی وقت ها شلوغ می کنی؟ یا شیطونی بعضی وقتها ساکت میشی؟
همیشه خوشحالی، بعضی روزها ناراحتی؟ یا همیشه غمگینی بعضی روزها خوشحالی؟
لباس هات تمیزن فقط پیراهنت کثیفه؟ یا فقط شلوارت تمیزه؟

و گورخر پرسید و پرسید و پرسید، و پرسید و پرسید و بعد رفت.

دیگه هیچ وقت از گورخرها درباره ی راه راهاشون چیزی نمی پرسم. هيچوقت، هيچوقت.

نویسنده: شل سیلوراستاین