می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران

باباي من يک ويلچر دارد

32076

باباي من يک ويلچر دارد

با آن هميشه مي رود هر جا

آقاي دکتر داده است آن را

حالا به جاي پاي بابا

من ويلچر باباي خوبم را

هل مي دهم هر روز با دستم

هر جا که بابا مي رود من هم

آن جا کنار ويلچر هستم

چون شيميايي هم شده در جنگ

باباي خوبم سخت بيمار است

از دوستانش که جدا مانده

توي دلش دردي تلنبار است

از دردهايش نيست ناراحت

تنها اميد او خداوند است

چون هست مردي خوب وبا ايمان

روي لبش هر روز لبخند است

“معصومه سادات وزيري ثاني”