می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران

کارگاه آشنایی با تفاوت ها و درک توانمندی های فردی

اقدام دیگری در راستای فرهنگ سازی اجتماعی در حوزه افراد دارای معلولیت:

طریقه همیاری و برقراری ارتباط موثر با افرادی که به نوعی نیازهای ویژه ای دارند و با وجود معلولیت از دیگران متفاوت جلوه می کنند در تمام ابعاد آموزشی جوامع پیشرفته گنجانده شده است. این آموزش ها به روشنی نقش مربیان، درمان گران و حامیان و مراکز آموزشی را در امر فرهنگ سازی این حوزه مشخص کرده اما برای دیگر افراد جامعه هم این مسئولیت وجود دارد که معلولیت را شناخته و راه های کمک به افراد دارای معلولیت را بیاموزند.

از این رو طرح برگزاری کارگاه آموزشی برای مربیان خانه های کودک شهر تهران توسط خانم میلادی تدوین شده و توسط انجمن باور با همکاری اداره کل آموزش شهروندی شهرداری تهران تا پایان سال ۹۳ به اجرا گذاشته خواهد شد. در این طرح ترویجی آموزشی با رویکرد فرهنگ سازی، تمامی مربیان خانه های کودک شهر تهران سرفصل های ذیل را در قالب کارگاه عملی آموزش خواهند دید.

سر فصل ها:

* ایجاد نگرش صحیح در کودکان درباره توانایی و ناتوانی.

*آموزش شیوه های آموزشی موثر به کودکان برای درک بهتر تفاوت ها.

* آشنایی با کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت(CRPD).

بخشی از متن کنوانسیون بین المللی افراد داری معلولیت: هر کودکی در دنیا متفاوت به نظر می آید و عقیده ها، تجربه ها، سنت ها و توانایی‌های متفاوتی دارد. این تفاوت‌ها امکان های تازه، امید های تازه، رویاهای تازه و دوستی های تازه بوجود می آورد. تفاوت‌هایی که بین مردم دنیای ما وجود دارد گنجی است برای همه ما، تا با هم مشارکت داشته باشیم. هر کودکی بخشی از خانواده جهانی است و این خانواده در توانایی های منحصر به فرد آنان سهم دارد. فراموش نکنیم هیچ کودکی خارج از خانواده نیست.