می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران

مریم هاشمی تبار

واقعا جای تقدیر داره، من دختر خواهرم دارای معلولیت و خوشحال شدم دیدم برای معرفی توانمندی این کودکان به هم سن و سالهایشان چنین سایتی راه اندازی شده. موفق باشید.