می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران

پدرام

من آرزودارم که خانم روحی با ما بیشترفارسی کار کار کند. من خانم روحی را خیلی خیلی دوست دارم. کاش همه ی کلاس های سال های بعد هم با خانم روحی باشد.