می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران

مریم عسگری

من آرزو دارم یک روز که ازخواب بیدار میشوم با پای خودم راه برم و برادرام در زندگی اش خوشبخت بشوند و پدرم و مادرم سایه تون از سر ما کم نشود و من میخواستم بازهم درس را ادامه بدم اما اداره کل برای ما دبیرستان نگذاشتن و خدا کند همه مریض های خوب بشوند.