می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران

عماد حبيب نيا

من آرزودارم يك تبلت خوبي داشته باشم و پاهاي قوي داشته باشم تا مانند بقيه بچه ها فوتبال بازي كنم و بدوم به اميد آن روزها