می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران

سجاد حبيب نيا

آرزو دارم علم و دانش هر چه زود تر پيشرفت كند تا آنهايي كه بيماري هايي دارند مانند من و برادرم راه درمانشان كشف شود. به اميد خداوند مهربان و بزرگ