می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران

سارا زمانی

ارزوی من این است همه ی مریض ها، بچه های سرطانی و هر کسی که مریض است شفا پیدا کند. راستی من یک ارزو دارم که خواهرم کنکورش را قبول شود.