می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران

کودکم تفاوت ھا را بشناس

۱۰ گام برای این که فرزندی تربیت کنیم که تفاوت ھا را بشناسد و به آنھا احترام بگذارد. اکنون، زمان آنست که به فرزندان خود آموزش دھیم که به مردم از ھر نژاد و رنگ و با ھر نوع عقیده ای باید احترام گذاشت و آنھا را به خاطر تفاوت ھای شان تقدیر کرد. ھمان طور که الینور روزولت اظھار داشت “حقوق جھانی بشر از مکان ھایی کوچک، در نزدیکی خانه ما شروع می شود”.

در اینجا ۱۰ روش پیشنھاد شده است تا والدین و مربیان بتوانند تفاوت ھا را به کودکان بیاموزند:

۱ درباره تفاوت ھا و احترام با آنھا صحبت کنید.

آموزش شناخت تفاوت ھا و احترام به آنھا یک مرحله در حال پیشرفت به حساب می آید؛ به این معنی که در یک لحظه قابل دستیابی نیست. داخل یا خارج از منزل ھمواره بکوشید سر صحبت را درباره تفاوت ھا و درک آنھا باز کنید. برای گفت و گو درباره مسائل اجتماعی فضایی بسیار راحت به وجود آورید. اجازه دھید بچه ھا بدانند که طرح ھیچ مورد و موضوعی ممنوعیت ندارد.

۲ وقتی بچه ھا در معرض بی احترامی به خاطر تفاوت ھا قرار می گیرند، آن را برای شان مشخص کنید.

کلیشه ھا و اطلاعات نادرست مذھبی که در سینما، تلویزیون، بازی ھای کامپیوتری و دیگر رسانه ھا به تصویر کشیده می شود را به بچه ھا نشان دھید. با تعصبات و جھت گیری ھایی که از جانب دوستان و فامیل بر می خیزد، مبارزه کنید. نگذارید وقت بگذرد. اجازه دھید بچه ھا بیشتر گفت و گو را در دست بگیرند.

۳ اگر بچه ھا به خاطر تفاوت به دیگری بی احترامی کردند، با آنھا مقابله کنید.

ھر گاه در گفتار و کردار بچه نشانه ای از سوگیری یا چیزی کلیشه ای احساس کردید، با آن مقابله کنید: گفت و گو را در جھت درونی ساختن حس ھمدردی و احترام سوق دھید:

مثلا: ھفته گذشته، وقتی امیر به خاطر عینکت تو را دست انداخت، چه حالی داشتی؟

۴ وقتی به کودکان تان به خاطر تفاوت ھای شان بی احترامی می شود از آنھا حمایت کنید

با تأیید بچه ھا، به مشکلات آنھا وقتی که ھدف تعصبات یا سوگیری ھا قرار می گیرند، احترام بگذارید. آن تجربه را کوچک نشمارید. از آنھا حمایت عاطفی کنید و سپس، واکنش ھای مفید و سازنده ای پیش پای شان بگذارید.

۵ درک درست و سالمی از ھویت گروھی ترویج کنید

ھویت گروھی برای نوجوانان امری حساس و حیاتی است. به ھر حال، به آنھا یادآوری کنید که:

الف) احساس افتخار و غرور به گروه خود به معنای بی احترامی به گروه ھای دیگرنیست.(

ب) .گروه ما ھیچ امتیاز و حق ویژه ای نسبت به دیگر گروه ھا ندارد).

ج) .ارزش و اندازه ھمه انسان ھا در ھمه گروه ھا برابر است).

د) .از زمین زدن دیگر گروه ھا به منظور بالا بردن موقعیت گروه خود باید پرھیز کنیم.(

۶ در محیط خانه از چیزھای گوناگون برای شناساندن تفاوت ھا استفاده کنید.

کتاب ھایی با موضوعات فرھنگ ھای گوناگون، شناخت تفاوت ھا و احترام به آنھا برای بچه ھا بخوانید. از سایت ھای مربوط در کامپیوتر نیز می توانید استفاده کنید. گوناگونی ھای فرھنگی را در ادبیات، موسیقی و تزئینات منزل به کار ببندید. چیز تازه ای اضافه کنید .در تعطیلات آینده اسباب بازی، عروسک و بازی ھای چند فرھنگی ھدیه دھید.

۷ فرصت ھایی به وجود آورید تا بچه ھا با افراد گوناگون و تفاوت ھای آنھا آشنا شوند

به دقت تعریف کودک از کلمه ” نرمال” را ارزیابی کنید. تعریف او را بسط دھید. در اماکن مذھبی ھمچون مساجد حضور بھم رسانید و آنھا را با مراسم مختلف آشنا کنید. به زمین ھای بازی که کودکان متفاوتی در آنجاھا حضور دارند (بچه ھایی با نژاد یا قومیت متفاوت، سابقه اجتماعی اقتصادی مختلف، فرھنگ ھای خانوادگی گوناگون و… ) بروید. بچه ھا را تشویق کنید که وقت بیشتری را با بزرگ ترھا مثلا) پدربزرگ و مادربزرگ( بگذرانند.

۸ بچه ھا را تشویق کنید از منابع اجتماعی دیدن کنند

کودکی که نگران مردم گرسنه در گوشه و کنار دنیاست، می تواند برای کمک در تھیه یک سوپ محلی به نفع نیازمندان یا بنای پناھگاھی برای بی خانمان ھا داوطلب شود. بچه ھای بزرگ تر تأثیر متقابل بھتری بر جامعه دارند. با این کار در انتقال این مفھوم که “بنی آدم اعضای یکدیگرند”سھیم می شوید.

۹ درباره تفاوت ھا صادق باشیم

به بچه ھا نگویید که ما ھمه ھمانند ھستیم؛ چون نیستیم. ما دنیا را به شیوه ھای گوناگون تجربه می کنیم و این تجربه ھا مسأله اصلی ھستند.

۱۰ الگوی رفتاری باشید که دوست دارید از فرزند تان سر بزند

به عنوان یکی از والدین و به عنوان الگوی اصلی فرزندتان رفتاری منطقی و با ثبات با دیگران داشته باشید. برای نمونه، مسائل عاطفی را چگونه برای پسران و دختران مطرح می کنید؟ آیا سعی می کنید پسر را از گریه کردن باز دارید؛ اما، به دختر اطمینان ببخشید؟ آیا در رویارویی با گروھی خاص از مردم تن صدایتان را تغییر می دھید؟

اما، به خاطر داشته باشید که صدای عمل از کلام بلندتر است. در یک کشور، در حقیقت در یک دنیای در حال فزونی گوناگونی ھا، شناخت تفاوت ھا و احترام به آنھا تنھا یک صفت خوب به شمار نمی آید. بلکه یک ضرورت است.

نویسنده: نیلوفر مومن خانی